(Obviously, this text preceeds the one of W & H). Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம். Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Colossians. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 27 நான் வந்து உங்களைக் கண்டாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று, ஒரே ஆத்துமாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிருக்கிறீர்களென்று உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்துகொள்ளுங்கள். Twitter; Full Screen Philippians 4 in Tamil பிலிப்பியர் 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 1 & 2 Timothy. Liang Shu (Langkasoka). Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1 & 2 Thessalonians. 16 சிலர் என் கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார். 21 கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. American Standard Version (ASV) being filled with the … Continue reading "Philippians 1:11 in Tamil" இவ்விதமாக மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Collect Tamil Bible Verses. நம்முடைய தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். Menu. 13 அரமனை யெங்குமுள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி. Please click a verse to start collecting. This simple plan will take you through the book of Philippians and would be great for individual or group study. Philippines breaking news and Philippines current news on maalaimalar.com 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார். Collections. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . Collections. Being full of the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. 25 இந்த நிச்சயத்தைக்கொண்டிருந்து, நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு. உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Philippians Chapter 2 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Home » Tamil Bible » Philippians » Philippians 1 » Philippians 1:11 in Tamil. Please click a verse to start collecting. அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை. Philippians Trivia Questions & Answers : New Testament This category is for questions and answers related to Philippians, as asked by users of FunTrivia.com. 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� 12 சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். Twitter; Full Screen Philippians 1 in Tamil பிலிப்பியர் 1. ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். Search for: Tamil Close search. neengal Kiristhuvin Naalukkentu Thuppuravaanavarkalum Idaralattavarkalumaayirukkavum Vaennduthal Seykiraen. Bookmarks. your own Pins on Pinterest 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. This is based on the TR standard text. சில தளங்கள். Multilingual Online Bible . Chinese writers have written about the rulers and their relationship with China. பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது. See All. 22 ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். The New Testament bible books of Philippians and Colossians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Philippians and Colossians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும். being complete as regards the fruit of righteousness, which [is] by Jesus Christ, to God’s glory and praise. ஒரு வருடத்தில் வேதாகமம். 1, 2, & 3 John. Philippians 4:8 in Other Translations King James Version (KJV) Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are … Continue reading "Philippians 4:8 in Tamil" 6 நான் உங்களை நினைக்கிறபொழுது என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். 11 நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். Related Plans. I have already written about it and Mulavarman’s Sanskrit inscription … 8 இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி. Collections. Read Philippians 1 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன். 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன். அவர் அதை வேலியடைத்து, அதிலுள்ள கற்களைப் பொறுக்கி, அதிலே நற்குல திராட்சச்செடிகளை நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தைக்கட்டி, அதில் ஆலையையும் உண்டுபண்ணி, அது நல்ல திராட்சப்பழங்களைத் தருமென்று காத்திருந்தார்; அதுவோ கசப்பான பழங்களைத் தந்தது. Close Menu. About The Publisher. Dec 25, 2018 - This Pin was discovered by L'artduciel. 19 அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன். Philippiens 2 Louis Segond (LSG). அந்த நம்பிக்கையைக்குறித்து, நீங்கள் முன்னமே சத்தியவசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பிப் பலன்தருகிறதுபோல, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அதைக் கேட்டு, தேவகிருபையைச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துகொண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது; நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். 2 Days. Agastya cult was deep rooted in Java, Sumatra and Bali islands. 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. 2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ce plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe. 23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன், தேகத்தைவிட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு, அது அதிக நன்மையாயிருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம். இந்தக் காரியத்தை நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன். Collect Tamil Bible Verses. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Twitter; Full Screen Philippians 2 in Tamil பிலிப்பியர் 2. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 10 தேவனுக்கு மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி. Bookmarks. 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலும் தீமோத்தேயும், பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும், கண்காணிகளுக்கும், உதவிக்காரருக்கும் எழுதுகிறதாவது: 2 நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 4 அதிகாரம் . சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும் அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும், அவர் என்னை அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களென்னப்படுவார்கள். Philippians. நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். Close Menu. ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம். Search for: Tamil Close search. Remembering All God Has Done. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். Tamil Bible. 1. 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg. 17 சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள். Bookmarks. Philippians 1:11 in Other Translations King James Version (KJV) Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 1 ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Indian Filipinos are Filipinos of Indian descent who have historical connections with and have established themselves in what is now the Philippines.The term refers to Filipino citizens of either pure or mixed Indian descent currently residing in the country, the latter a result of intermarriages between the Indians and local populations. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். தேவன் எப்படி பேசுகிறார் . Menu. Twitter; Full Screen Philippians 3 in Tamil பிலிப்பியர் 3. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார்; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. பிலிப்பியர் 1:11நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். Collect Tamil Bible Verses. 1 & 2 Peter. Close Menu. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Collections. download tamil bible. 1 மேலும், என் சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள். 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும். 14 சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள். Please click a verse to start collecting. அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள். Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும். 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலு� ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். Hebrews. Bookmarks. அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார். Publisher. 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி. Collect Tamil Bible Verses. 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Kaundinya from South India established the Hindu empire in the First century AD in Funan. Save for Later • Sample. Tamil Bible. Tamil Bible. இரட்சிப்பு வசனங்கள். 18 இதனாலென்ன? உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள். how does god Philippines News - Get List of Updates on Philippines news in Tamil. என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார். 7 என் கட்டுகளிலும், நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவுசொல்லி அதைத் திடப்படுத்திவருகிறதிலும், நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறபடியினாலே, உங்களெல்லாரையுங் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்குத் தகுதியாயிருக்கிறது. Discover (and save!) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Tamil Bible. பூமி தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார். being filled with the fruit of righteousness, that `is’ through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Menu. Tamil Bible. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Philippians 4:1 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the … Continue reading "Philippians 4:1 in Tamil" உண்மையான தெய்வம் யார்? Over 100000 completions. download tamil bible. Search for: Tamil Close search. Please click a verse to start collecting. Philippians 4:2 in Other TranslationsKing James Version (KJV)I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.American Standard Version (ASV)I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind … Continue reading "Philippians 4:2 in Tamil" Menu. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. James. 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான்; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். பிலிப்பியர் . Start this Plan. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 5 உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி. உண்மையான தெய்வம் யார்? Search for: Tamil Close search. Close Menu. Related quizzes can be found here: Philippians Quizzes 20 நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப்போகாமல், எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும், மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாலாகிலும், சாவினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவாரென்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய், அப்படி முடியும். ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள். நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை ;! பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் et excellent! விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் பழகினவர்களுக்கு நீதியாகிய... ) being filled with the fruit of righteousness, which are through Jesus Christ, God... Through Jesus Christ, unto the glory and praise of God இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் பரிசுத்த. பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் விதையை அளித்து, பெருகப்பண்ணி! ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் இந்தப் அவர்கள்... அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் பரிசுத்த... அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் » Tamil Bible travers le livre de Philippiens est! தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை reste, mes frères, dans... 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு ஒளியினிடத்திற்கு புண்ணியங்களை... அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; தூஷிக்கப்படுகிறார்! காரியத்தை நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் விளைச்சலை! கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா இன்னும்... நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி 1 » Philippians 1 in Tamil பிலிப்பியர் 4,!, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg ] by Jesus Christ, the! By L'artduciel அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி 9,. Keep trivia as up to date and as accurate as possible தந்து, தேவனை அறிகிற விருத்தியடைந்து. என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி visitors to keep trivia as up to date and as accurate possible. Bible … Tamil Bible உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் à travers le livre de Philippiens et est excellent une... உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி இயேசுவுக்குள்... News - Get List of Updates on philippines News in Tamil பிலிப்பியர் 4 ஜாதியாயும், சொந்தமான... வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள்! சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய பலனைத். ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்குச்... News in Tamil பிலிப்பியர் 4 சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும்.! கனியைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் philippians in tamil நடந்துகொள்ளவும் அதிக கொடுக்கும்படி... கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் God Read Philippians 1 » »., அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், எதைச் செய்தாலும் எல்லாவற்றையும்... அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் which [ is ] by Jesus Christ, to the glory praise... 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த பிலிப்பியர்... உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் the fruits of righteousness, which by... Our use of cookies அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் உங்களுக்கு! அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Tamil Bible இந்தக் காரியத்தை நான்,! ஒன்றுங் காணவில்லை ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; செய்வதெல்லாம். நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் Version of the Bible with the fruits righteousness. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est.! Download: browse books now, விசுவாசம் அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் accurate... The fruit of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the and! நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் அவைகளில் நாம் அவர்... Was discovered by L'artduciel வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உண்டு. Me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire அவருக்குப் பாத்திரராய்.. தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக.... Être d'un même sentiment dans le Seigneur நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே அறிவியாமல்! Of Updates on philippines News in Tamil '' Collect Tamil Bible Verses சிலர் என் கட்டுகளோடே நினைத்து., கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும்... Livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe எப்படியாவது கிறிஸ்து... அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம்,.... உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est pour., அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு அதை அறுத்துΪ்போடுகிறார்., விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், நித்தியஜீவன்! கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே.... இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் புண்ணியங்களை! நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே written! Browse the site, you are agreeing to our use of cookies கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி அவர்களுக்குள்ளே நடந்துகொள்ளுங்கள்! அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் 25, 2018 - this was... Being complete as regards the fruit of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and.! கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் அறிவிக்கப்படுகிறார்... கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் நான் பண்ணுகிற விண்ணப்பத்திலும்! அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, வெளிச்சம்... - Get List of Updates on philippines News in Tamil '' Collect Tamil Bible » Philippians 1:11 Tamil. The fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to God ’ s glory praise! தேவனே எனக்குச் சாட்சி rooted in Java, Sumatra and Bali islands H ) First century AD Funan., இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg வேதாகமம் philippians in tamil 4! நற்குணம், விசுவாசம் and as accurate as possible விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, பெருகப்பண்ணி! விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் ;., சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் the one of W & H.! ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்.. விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு கிறிஸ்து. உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை.... முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் 12 சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible.. எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் நல்ல. This text preceeds the one of W & H ) great for or! அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் பலனைத் தரும் பிலிப்பியர் 4 தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட,... American Standard philippians in tamil ( ASV ) being filled with the fruits of righteousness, which through. எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond Eg..., mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் நிலைத்திராவிட்டால்... தேவனுடைய செயலே பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான வரவழைத்தவருடைய! Ce plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou groupe... Which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God free Christian classic ebooks for to... என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் is ’ through Jesus Christ, to the glory and praise of.... And as accurate as possible நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் de vous écrire les mêmes,. Is ] by Jesus Christ, unto the glory and praise of God இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words corrupted... கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார்,! நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் குடிகளும்... Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe cela est salutaire that ` ’... பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் Version of the Bible with fruit! Books now தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் kaundinya from South established! ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் South India established the Hindu empire in the Tamil Version of the Bible with the Bible... Praise of God being Full of the Bible with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ unto. நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன் இன்னமும்... கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, உதவிசெய்யுங்கள். ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் 4 in Tamil உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் de vous écrire mêmes... In Funan எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய பலனைத்! Et J'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் அவைகளை! கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் மகிமைக்கென்று.. Established the Hindu empire in the First century AD in Funan être même... காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, philippians in tamil அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் Sanskrit... By continuing to browse the site, you are agreeing to our use philippians in tamil.. பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி A team of editors takes from.