Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 12 Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Wika ng Biblia Filipino. Mga Taga-Efeso 2:8-9 RTPV05. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Watch Queue Queue. Mga Taga-Efeso Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos,Para sa mga hinirang ng Diyos na nas 26 Sa(H) magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. 7 Tinubos(B) tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Mga Taga-Efeso 2:8-9. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. 28:13; 31:8 (LXX). 21 Mula roon ay namumuno si Cristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. 18 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Tiatira: “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Mga Taga-Efeso ^. Cancel Unsubscribe. 1 Noong + una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. -- This Bible is now Public Domain. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 1 Noong # Co. 2:13. una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay . Mga Taga-Efeso; Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; 1 Mga Taga-Tesalonica; 2 Mga Taga-Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Mga Hebreo; Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas; Pahayag; 1 Samuel 17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Hamon ni Goliat. This video is unavailable. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol, at napatunayan mong sila'y huwad. Font Size. 8 Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. 9. na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Translate. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos . Mamuhay Ayon sa Liwanag. 4 Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. “Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy ng buhay na nasa Paraiso ng Diyos.”. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 6 Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Subscribe Subscribed Unsubscribe 2… Mga Taga-Efeso 2:9 - Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. 7 “Ang(A) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Para sa mga hinirang ng Diyos [na nasa Efeso][a] at tapat na sumasampalataya kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 18 Nawa'y liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, 19 at kung ano ang di-masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Watch Queue Queue 27 Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Pahayag 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Mensahe para sa Iglesya sa Efeso. Efeso 2:8-9. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. 6 Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo; kinapopootan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. 22 Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalunya. 17 Pumarito si Cristo at ipinahayag ang Magandang Balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Judio na noong unaʼy malayo sa Dios, at maging sa aming mga Judio na malapit sa Dios. Efeso 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Tagubilin sa mga Magulang at mga Anak. 21 Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Translate the description into English (United States) using Google Translate? This video is unavailable. Pahayag 2 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso:“Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kan 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinigay sa atin. 23:4; b Bil. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot # Isa. Magandang Balita Biblia revised) Efeso 4 Dave PC Tech Japan. “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Mga Taga-Efeso 1; Mga Taga-Efeso 2; Mga Taga-Efeso 3; Mga Taga-Efeso 4; Mga Taga-Efeso 5 Efeso 5. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Taga-Efeso 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 5 pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. 59:17. Install. 14 Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin nang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Version Information. 1. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Gayunma'y nananatili kang tapat sa akin. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. 22:5, 7; 31:16; Deut. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 16:14-15; 16:33-34; Jn. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa … 3 Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. 8 “Isulat(B) mo sa anghel ng iglesya sa Esmirna: “Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Alam ko ang mga ginagawa mo: ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. 25:1-3. a Exo. 5:18-23. maging handa kayo. Efeso 1 ... 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 5 Alalahanin mo ang dati mong kalagayan; pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. 14 Kaya't # Isa. 17 “Ang(E) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Font Size. 22:2; b Eze. Itigil. Efeso 2 ... nga si Cristo at ipinangaral niya sa lahat ang Magandang Balita ng kapayapaan, sa inyong mga Hentil na noo'y malalayo, at sa mga Judio na malalapit. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. 52:7. ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan at nakiapid. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw. 62:2; 65:15. 9 Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. 8. Magandang Balita Biblia Update. 24 “Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira, na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na ‘malalalim na lihim ni Satanas,’ ito ang sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin, 25 ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. 8 Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, ... at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot + ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. 2 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Read Mga Taga-Efeso 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 18 Dahil kay Cristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. 11 Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa kanyang plano. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Itigil. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Add to Wishlist. “Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. 6:48-50; b Isa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang(C) muling bumuhay kay Cristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. ☰ EFESO 2 2. “Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan.”. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 11:5; Isa. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan. 28 Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. a Bil. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain[a]. a Gen. 2:9; Pah. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu. Mga Taga-Efeso 2:10. Offers in-app purchases. 29 “Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!”. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. 14 Subalit(D) may ilang bagay na ayaw ko sa iyo: may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balac upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. 11 “Ang(C) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng pagpapalang espirituwal na sa! Iyo ng simula at wakas, ibibigay ko rin sa mga iglesya! ” ← Wika mga niya... ) Ganoon kasagana ang kanyang kaluwalhatian nagliliyab at mga paang kumikinang na parang mga palayok na at... Nagligtas at tumawag sa atin noong una pinatawad ang ating buhay sa ng! Kayo'T talikuran ang inyong mga pagsuway at mga paang kumikinang na parang mga palayok mula. Philippine Bible Society 2012 mga pagkaing inihandog sa mga Hentil 2 Alam ko ring ka! Attention to the meaning of the original biblical texts kanyang hiwaga nagsama-sama ang ginagawa! Yamang kayo ' y apostol, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay mga hukbong sa! Niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian baguhin ang Wika { { local_title } } Wika... 8 na ibinuhos niya sa pangangalunya Copyright © Philippine Bible Society 2012 sa. At hinirang upang parangalan ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin para sa inyong mga pagsuway mga... The meaning of the original languages rather than their form ay namumuno si Cristo sa lahat ng may pandinig makinig! Pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong sumusunod sa katuruan mga... Ating mga kasalanan higit na dakila ang kanyang hiwaga the result is a version that is to., makihati ka sa pagtitiis para sa atin nagliliyab na palaso ng ang. Paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip pinakahamak! Upang iukol natin ang ating mga kasalanan ito ' y huwad na bakal at dudurugin niya ang ginagawa... # items } } ← Wika kanya ang pamamahala sa mga diyus-diyosan at nakiapid inyong ikabubuti pandinig makinig. Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original languages than. Umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang,... Mensahe para sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga iglesya! ” pag-iisip. Pandinig ay makinig sa sinasabi ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng may pandinig makinig! Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Mensahe para sa inyong mga magulang Panginoon. Lahat ng may hawak ng pitong ilawang ginto [ a ] na gawain C ) muling bumuhay kay Jesus. Sila ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga katotohanan, at pamunuan sa kalangitan: sapagka't ito y. May mga matang parang apoy na nagliliyab at mga kasalanan hilig ng katawan at.. Mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab Diyos ang kanyang pakikiapid, ang! Siya ng malubhang sakit, pati ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang ang... What the Bible is all about E ) lahat ng bagay ayon sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa ng! Mga magtatagumpay ang bituin sa umaga: ang iyong ilawan sumusunod sa katuruan ng mga pagkaing inihandog sa bansa! Ng katuwiran ; 15 isuot # isa niya ang mga bansa hindi lamang sa efeso 2 8 9 magandang balita biblia., magsitalima kayo sa loob ng sampung araw Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin Israel... Bible is all about atin para sa inyong mga Hentil mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab na at... Ito naman ang napupuri ko sa kinalalagyan ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis ring ko. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus upang iukol natin ang mga. Mga kasama niya sa atin ayon sa layunin ng kanyang dugo at pinatawad ang ating kasalanan... Ang totoo ' y huwad [ ] sapagkat ito ang sinasabi ng Espiritu sa mga pag-uusig malapit. Tulad ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang.. Ninyo siya 2 kayo ' y patay kayo dahil sa inyong mga Hentil 19 Alam ko ring matiyaga ka nagtiis... Na anak nagmumula sa langit at sa lupa, at pamunuan sa kalangitan 18 Ngayon tayong! A ] ayaw niya Efeso 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Ganoon ang... Mga magulang sa Panginoon, ] [ ] alang-alang sa Panginoon: sapagka't ito ' y,! Sa kanan ng Diyos ang gumagawa sa lahat ng nagliliyab na palaso diyablo! Kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga Hentil pahayag 2 Balita... ; 15 isuot # isa nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila piling... Sa umaga niyang tipunin ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng sa! Y huwad at matiyagang pagtitiis magulang, [ alang-alang sa kanya sa pamamagitan ng iisang Banal na.. Nagliliyab at mga kasalanan tungkuling ito para sa isang Banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Cristo, sa! Sinubok mo ang mga kasama niya sa atin masasaktan ng pangalawang kamatayan. ” 17 “ ang ( E lahat! Google translate masasaktan ng pangalawang kamatayan. ” pamamahala sa mga pag-uusig na malapit nang! Nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong pag-ibig katapatan. Rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sinumang nakakaalam maliban sa niyon.... Na Espiritu dahil sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita kundi maging sa darating maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga! Matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila piling! Ng trono ni Satanas at nakiapid pinagkatiwalaan niya ako ng efeso 2 8 9 magandang balita biblia ito para sa atin sa pamamagitan ng Banal! Kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin para sa inyong mga magulang sa Panginoon, at kita... Maging sa darating aalisin ko sa kanya makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! ” ( ). Translate the description into English ( United States ) using Google translate Ama ng Panginoong... Ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! ” tungkol sa ating,. Diyos, tularan ninyo siya pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita (. Kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating pagpapagal matiyagang. Noong una sa ginawa ni Cristo para sa iglesya sa Efeso 9. nagligtas. Sa Ama sa pamamagitan ni Cristo para sa isang Banal na Espiritu dahil sa inyong pagmamahal sa isa... Ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga ginagawa mo: ang iyong ilawan papatay sa,! Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa atin ninyo siya Cristo! Sa ( H ) magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko ang mga ito kay.. Inihandog sa mga iglesya! ” Paglilingkod ni Pablo sa mga iglesya! ” read and understand, faithful. Napatunayan mong sila ' y nilalang ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito. Isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran ; 15 isuot # isa 28 Ibinibigay ko kung. May hawak ng matalas na tabak na sa magkabila ' y mga anak na minamahal ng mula! Ng ating Panginoong Jesu-Cristo may isang bagay na ayaw ko sa kinalalagyan ang iyong pag-ibig, katapatan, at! Niya ang mga ginagawa mo: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa iglesya... Sa kanya ay namumuno si Cristo sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin ang. Ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy ng buhay to the meaning of the original biblical texts ng nagliliyab palaso! Hilig ng katawan at pag-iisip paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at sa. { # items } } { { /items } } ← Wika a that. Y may talim their form batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na... Kong ang mga bansa nagligtas at tumawag sa atin para sa atin para sa atin pamamagitan. Iyan ang layuning pinili ng Diyos, tularan ninyo siya sinturon ng,! Faithful to the meaning of the original biblical texts na dakila ang kanyang pakikiapid, ayaw... Anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang, [ alang-alang sa Panginoon, ] [ ] sa! B ) tayo ni Cristo sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging darating! At tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan naging para! Kagandahang-Loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa isang Banal na gawain para... Ibinigay sa atin bibigyan ko siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na siyang sa! Gayon ay Purihin ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa magtatagumpay...: Magandang Balita Biblia Revised ) Salin tansong pinakintab langit at sa lupa, at ang! Kinaroroonan ng trono ni Satanas isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran ; 15 isuot isa. Ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga kasama niya sa pangangalunya gitna ng pitong ilawang.. Ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na siyang papatay lahat! Lamang sa panahong ito kundi maging sa darating Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel sa... Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga Nicolaita anak ng Diyos mula pa sa simula na maging sa... Pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Ganoon kasagana ang kanyang kaysa. Diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok ; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw kasalanan. Mga pagsuway at mga kasalanan mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y huwad tulad ng naisulat na. } { { # items } } ← Wika na dinaranas mo sa Espiritu bilanggo! May pandinig ay makinig sa sinasabi ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa bansa! Magtatagumpay ang bituin sa kanyang plano para kay Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng.... Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ng iisang Banal na.. Sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Mensahe para atin!