Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. } 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. This video is unavailable. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. King James Version (KJV) Public Domain . 1 John 4:18 God Is Love. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 5 They are of the world. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Watch Queue Queue Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. -- This Bible is now Public Domain. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); Watch Queue Queue. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Watch Queue Queue. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. Multilingual Online Bible. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 2 He was with God in the beginning. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. This video is unavailable. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Retail: $39.99. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. { pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 1 John 5. if(aStoryLink[0]) 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. English-Tagalog Bible. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 4 Test the Spirits. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 1 John 5 Overcoming the World. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. bHasStory0 = true; 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 4 Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Bible Gateway Recommends. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. if(sStoryLink0 != '') }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Footnotes. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. 5. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao.